ANBI

Naam van de gemeente
LEEF! Sliedrecht

KVK nummer
67543146

RSIN nummer
857065166

Contactgegevens
Bezoekadres: Frans Halstraat 1, Sliedrecht
E-mail: info@leefsliedrecht.nl
Website: www.leefsliedrecht.nl

Statutair bestuur van het kerkgenootschap
LEEF! wordt aangestuurd door een kernteam van oudsten – dagelijks bestuur en oudsten (opzieners). Dagelijks bestuur bepaalt de visie en beleid. De opzieners houden toezicht op de koers en de uitvoering hiervan binnen de gemeenschap en waarborgen hiermee veiligheid en zuiverheid.

Doelstelling van de instelling
Geloof doen we samen, als kinderen van God maken we deel uit van de familie van God. We geloven dat we als volgelingen van Jezus in Zijn naam veel impact kunnen hebben in onze omgeving en in elkaars leven. We dromen er van dat veel meer mensen een levende relatie krijgen met Jezus, Hem ontmoeten en daar op hun beurt ook weer anderen in meenemen. We zetten ons in voor God, voor elkaar en voor onze omgeving. We zien een beweging ontstaan om in het klein en groot het leven met God, met elkaar en de omgeving te vieren. We noemen dit community en we verwachten dat we elkaar kunnen bemoedigen en toerusten zodat het Koninkrijk van God door heel ons leven heen baan breekt.

Hoofdlijnen beleidsplan
Organiseren bijeenkomsten.
Gesprekken op individueel als in groepsverband over thema’s rondom geloof als ook persoonlijk welbevinden.
Inloop organiseren voor kwetsbare doelgroepen als doel eenzaamheid tegen te gaan.
Mensen praktisch ondersteunen, bijv. vervoer richting afspraken voor diegene die dat niet zelf kan organiseren.
In samenwerking met organisaties met maatschappelijke functies onderzoeken van en inzetten tot mogelijkheden bijdragen aan noden van kwetsbaren in de omgeving.

Verkrijging inkomsten
Zowel incidentele als maandelijks terugkerende giften.
Onderhuur lokalen

Besteding inkomsten
Organiseren van samenkomsten: huur gebouw, aanschaf materialen voor muziek/techniek. In andere bijeenkomsten ook faciliteren a.d.h.v. koffie/thee, kosten gas/water/licht naast huur.
Aanschaf materialen voor creatieve workshops en kinderwerk.
Giften aan zendelingen.
Aangehouden vermogen bevindt zich op spaarrekening.

Beloningsbeleid
LEEF! heeft twee vaste medewerkers die maandelijks een beloning ontvangen voor vier uur per week. Tevens heeft Leef een vaste vrijwilliger die maandelijks een vrijwilligersvergoeding
ontvangt.

Verslag van de activiteiten
LEEF! organiseert:

 • Samenkomsten
 • Avonden ingericht op specifieke doelgroepen: vrouwenavonden, tienerclub, jeugdwerk,
  55+ ontmoetingen.
 • Individuele gesprekken in het kader van pastoraat
 • Leidersvergaderingen t.a.v. bespreken en uitzetten visie en beleid

LEEF! zet zich daarnaast in voor:

 • Het ontwikkelen van missies in de regio en daarbuiten (aanbidding/onderwijs/evangelisatie/ herstel en bevrijding etc.)

 • Ontwikkelen van scholen voor toerusting in onderwijs, aanbidding, profetie, discipelschap (door mentoraat) voor de regio en daarbuiten

 • Onze bijbelschool dient om gelovigen toe te rusten opdat zij kunnen groeien in persoonlijk geloof en zij God kunnen dienen met hun gaven en talenten. Binnen deze school wordt les gegeven door verschillende docenten uit het land met verschillende bedieningen.

 • Een laagdrempelige inloop in samenwerking met een GGZ-organisatie die wijkgericht werken en waarin we samenwerken om een plek te bieden voor een ieder.

 • Een jaarlijkse fair met verkoop van oa. 2e handskleding, eten & drinken, speelgoed, etc. De aanloop is voor de hele regio en de opbrengst voor gekozen doelen.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Hieronder staat de staat van baten en lasten over 2022 en de begroting voor 2023.

Toelichting baten 2022:
Bijdragen kerkleden betreft giften
Subsidies krijgen wij niet, overige bijdragen betreft verhuur aan derden.

Toelichting lasten 2022:
Besteding pastorale beroepskrachten betreft traktement oudsten en vergoeding gastsprekers.
Bijdrage aan andere organen binnen de kerk betreft 61% giften aan zendelingen. De rest betreft overige uitgaven binnen de kerk.
Lasten kerkelijke gebouwen betreft zaalhuur zondagdiensten en reservering voor aankoop gebouw.